HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP - Dành cho sinh viên hoàn thành thực tập theo Kế hoạch của nhà trường

CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM 2020 

(Dành cho sinh viên hoàn thành thực tập theo Kế hoạch của Nhà trường, đối với sinh viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 không thể hoàn thành thực tập như Kế hoạch thì thực hiện theo HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP BỔ SUNG)

 

Đánh giá kết quả thực tập của sinh viên Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Tp.HCM dựa vào 3 căn cứ sau đây: Đánh giá kết quả thực tập của cơ quan, đơn vị nơi sinh viên thực tập; Nhật ký thực tập; Báo cáo kết quả thực tập.

1. Đánh giá kết quả thực tập của cơ quan, đơn vị nơi sinh viên thực tập
Chủ thể đánh giá: lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi sinh viên thực tập.
Các tiêu chí đánh giá:
- Ý thức kỷ luật trong quá trình thực tập gồm ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành nội quy và kỷ luật tại đơn vị thực tập;
- Mức độ hoàn thành công việc được giao được xác định dựa trên tinh thần, thái độ làm việc, tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập, vận dụng các kỷ năng mềm trong quá trình hoàn thành công việc, sự sáng tạo trong qúa trình hoàn thành công việc, tác phong làm việc;
- Đạo đức tác phong nghề nghiệp như thái độ ứng xử, giao tiếp, trang phục, v.v….

2. Đánh giá nhật ký thực tập
Đánh giá dựa vào khối lượng công việc mà sinh viên đã thực hiện và cách thức sinh viên mô tả công việc và cách thực hiện.

3. Báo cáo kết quả thực tập
Việc đánh giá báo cáo kết quả thực tập của sinh viên phải bảo đảm về mặt hình thức và nội dung như sau:

3.1. Về mặt hình thức
Đánh giá dựa vào các quy định sau:
- Báo cáo kết quả thực tập được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang;
- Sử dụng chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14, giãn dòng chế độ 1.2 đến 1,3 lines;
- Báo cáo kết quả thực tập được in (hoặc phô tô) trên một mặt giấy trắng khổ A4, lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2cm;
- Độ dài: tối thiểu là 10 trang và tối đa 15 trang.

3.2. Về nội dung:
Đánh giá dựa vào các tiêu chí sau:

3.2.1. Giới thiệu về cơ quan, đơn vị nơi sinh viên thực tập
Bao gồm các thông tin như cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ; số lượng, tình hình nhân sự; thông tin lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi thực tập

3.2.2. Mô tả công việc mà sinh viên đã thực hiện tại cơ quan, đơn vị thực tập
- Mô tả chi tiết số lượng và tính chất công việc mà sinh viên đã thực hiện tại cơ quan, đơn vị thực tập;
- Vấn đề áp dụng pháp luật trong các tình huống cụ thể, các vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật. Báo cáo tóm tắt các tình huống có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực tập, hướng giải quyết của sinh viên và lý giải cho việc giải quyết;
- Khoa khuyến khích mỗi sinh viên trong thời gian thực tập sưu tầm: bản án hình sự, cáo trạng, kết luận điều tra ( mỗi loại 5 bản), 1 hồ sơ vụ án hình sự có giá trị tham khảo.

3.2.3. Những kiến thức, kỹ năng đào tạo tại trường được áp dụng tại cơ quan, đơn vị thực tập
Đánh giá dựa vào việc áp dụng kiến thức và kỹ năng mà sinh viên được đào tạo tại trường vào các công việc được giao tại nơi thực tập như kiến thức và kỹ năng đối với việc thực hiện từng loại công việc, lựa chọn quy phạm pháp luật, kết quả giải quyết công việc, đánh giá của sinh viên về các kiến thức, kỹ năng được đào tạo tại trường.

3.2.4. Kiến thức, kỹ năng sinh viên học được tại cơ quan, đơn vị thực tập
Dựa vào những kiến thức chuyên môn và những kỹ năng mà sinh viên học được trong quá trình thực tập tại cơ quan, đơn vị và tầm quan trọng của nó đối với công việc của sinh viên sau này. Cần lưu ý đến khả năng phát hiện và áp dụng vào công việc.

3.2.5. Giải quyết các vấn đề trong quá trình thực tập liên quan đến nhiệm vụ được giao
Nêu các vấn đề gặp phải trong quá trình thực tập, kinh nghiệm rút ra trong qúa trình thực tập gồm kinh nghiệm áp dụng pháp luật, kinh nghiệm xử lý tình huống, v.v…

3.2.6. Đề xuất của sinh viên:
Dựa vào các nội dung sau để đánh giá:
- Kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật;
- Kiến nghị hoàn thiện chương trình đào tạo của Nhà trường;
- Kiến nghị hoàn thiện quy trình thực tập và đánh giá kết quả thực tập cho nhà trường và cho Khoa.

🔸Lưu ý: Khoa Hình sự không giới hạn nơi thực tập của sinh viên, sinh viên tự liên hệ nơi thực tập và nộp lại giấy giới thiệu (bản photo) tại thùng thư Văn phòng khoa Hình sự (Dãy A lầu 1). Đối với sinh viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 không thể hoàn thành thực tập như Kế hoạch thì thực hiện theo HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP BỔ SUNG. 

🔸Khi nộp Báo cáo Thực tập, sinh viên đóng thành cuốn bao gồm các biểu mẫu theo yêu cầu. Đối với Hồ sơ án sưu tầm, sinh viên có thể đóng cuốn chung hoặc để trong bìa sơ mi hoặc bìa hồ sơ buộc kèm báo cáo thực tập khi nộp.

🔸Đính kèm các biểu mẫu Báo cáo thực tập.

 

 

 

1. BÌA.docx 2   BÌA BCTT.docx  4. Nhat ky thuc tap-chính thức.doc  3. Phieu danh gia-chính thức.doc

--%>
Top