Giảng viên Khoa Luật Hình sự

GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT HÌNH SỰ - NĂM 2023

* LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Phó trưởng khoa: TS. Phạm Thái

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Lê Huỳnh Tấn Duy

Thông tin cá nhân: 

1. Trưởng khoa: Nguyễn Thị Phương Hoa

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức danh: Trưởng Khoa Luật Hình sự, Giảng viên cao cấp

Email: ntphoa@hcmulaw.edu.vn

Bộ môn: Luật Hình sự

Nguyen Thi Phuong Hoa - Ly lich khoa hoc.pdf

 

2. Phó trưởng khoa: Phạm Thái

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức danh: Phó trưởng Khoa Luật Hình sự

Email: pthai@hcmulaw.edu.vn

Bộ môn: Tội phạm học

Pham Thai - Ly lich khoa hoc .pdf

 

3. Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Luật Tố tụng hình sự: Lê Huỳnh Tấn Duy

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ Luật 

Chức danh: Phó Trưởng Khoa Luật Hình sự, Trưởng Bộ môn Luật Tố tụng hình sự, Giảng viên cao cấp

Email: lhtduy@hcmulaw.edu.vn

Bộ môn: Tố tụng Hình sự

Le Huynh Tan Duy - Ly lich khoa hoc.pdf

 

4.Trợ lý khoa: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Học vị: Cử nhân Luật

Email: nttthao@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/171

 

* BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ

5.Giảng viên: Nguyễn Thị Ánh Hồng

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức danh: Trưởng Bộ môn Luật Hình sự, Giảng viên chính

Email: ntahong@hcmulaw.edu.vn

Nguyen Thi Anh Hong - Ly lich khoa hoc.pdf

 

6. Giảng viên: Nguyễn Thị Thùy Dung

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: nttdung_hs@hcmulaw.edu.vn

Nguyen Thi Thuy Dung - Ly lich khoa hoc .pdf

 

7. Giảng viên: Phan Thị Phương Hiền

Học vị: Thạc sĩ Luật

Chức danh: Giảng viên chính

Email: ptphien@hcmulaw.edu.vn

Phan Thi Phuong Hien - Ly lich khoa hoc.pdf

 

8. Giảng viên: Lê Vũ Huy 

  

Học vị: Thạc sĩ Luật, nghiên cứu sinh

Email: lvhuy@hcmulaw.edu.vn

Le Vu Huy - Ly lich khoa hoc.pdf

 

9. Giảng viên: Kim Nguyễn Hồng Minh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: knhminh@hcmulaw.edu.vn

Kim Nguyen Hong Minh - Ly lich khoa hoc.pdf

 

10. Giảng viên: Hoàng Thị Tuệ Phương 
Học vị:Tiến sĩ Luật    
Email: httphuong@hcmulaw.edu.vn

 

11. Giảng viên: Mai Khắc Phúc 

Học vị: Thạc sĩ Luật, nghiên cứu sinh

Email: mkphuc@hcmulaw.edu.vn

Mai Khac Phuc - Ly lich khoa hoc.pdf

 

12. Giảng viên: Phan Anh Tuấn 

Học vị: Tiến sĩ Luật 

Chức danh: Giảng viên chính

Email: patuan@hcmulaw.edu.vn

 

13. Giảng viên: Trần Thanh Thảo 

Học vị: Thạc sĩ Luật, nghiên cứu sinh

Email: ttthaohs@hcmulaw.edu.vn

Tran Thanh Thao - Ly lich khoa hoc.pdf

 

14.Giảng viên: Mai Thị Thủy 

  

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức danh: Giảng viên chính

Email: mtthuy@hcmulaw.edu.vn

Mai Thi Thuy - Ly lich khoa hoc.pdf

 

15. Giảng viên:Trần Văn Thượng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tvthuong@hcmulaw.edu.vn

Tran Van Thuong - Ly lich khoa hoc .pdf

 

16. Giảng viên: Trần Ngọc Lan Trang

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tnltrang@hcmulaw.edu.vn

Tran Ngoc Lan Trang - Ly lich khoa hoc.pdf

 

17. Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Trâm

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: ntmtram@hcmulaw.edu.vn

Nguyen Thi Minh Tram - Ly lich khoa hoc.pdf

 

18. Giảng viên: Lê Tường Vy

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: ltvy@hcmulaw.edu.vn

Le Tuong Vy - Ly lich khoa hoc.pdf

 

*  BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

19. Giảng viên: Võ Thị Kim Oanh

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức danh: Nguyên Trưởng Khoa Luật Hình sự, Giảng viên chính

Email: vtkoanh@hcmulaw.edu.vn

Vo Thi Kim Oanh - Ly lich khoa hoc.pdf

 

20. Giảng viên: Hà Ngọc Quỳnh Anh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: hnqanh@hcmulaw.edu.vn

 

21. Giảng viên: Trần Kim Chi

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tkchi@hcmulaw.edu.vn

Tran Kim Chi - Ly lich khoa hoc.pdf

 

22. Giảng viên: Lê Thị Thùy Dương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: lttduong@hcmulaw.edu.vn

Le Thi Thuy Duong - Ly lich khoa hoc .pdf

 

23. Giảng viên: Đinh Văn Đoàn 

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: dvdoan@hcmulaw.edu.vn

Dinh Van Doan - Ly lich khoa hoc .pdf

 

24. Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hằng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntthang@hcmulaw.edu.vn

Nguyen Thi Thu Hang - Ly lich khoa hoc.pdf

 

25. Giảng viên: Phạm Thị Tuyết Mai

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: pttmai@hcmulaw.edu.vn

Pham Thi Tuyet Mai - Ly lich khoa hoc .pdf

 

26. Giảng viên: Trần Quốc Minh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tqminh@hcmulaw.edu.vn

Tran Quoc Minh - Ly lich khoa hoc.pdf

 

27. Giảng viên: Vũ Thị Quyên

Học vị: Thạc sĩ Luật, Nghiên cứu sinh

Email: vtquyen@hcmulaw.edu.vn

Vu Thi Quyen - Ly lich khoa hoc.pdf

  

28. Giảng viên: Nguyễn Phương Thảo

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: npthao_hs@hcmulaw.edu.vn

Nguyen Phuong Thao - Ly lich khoa hoc .pdf

 

*  BỘ MÔN TỘI PHẠM HỌC

29. Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh 

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức danh: Trưởng Bộ môn Tội phạm học. Giảng viên chính

Email: nhbkhanh@hcmulaw.edu.vn

Nguyen Huynh Bao Khanh - Ly lich khoa hoc.pdf

 

30. Giảng viên: Đinh Hà Minh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: dhminh@hcmulaw.edu.vn

Dinh Ha Minh - Ly lich khoa hoc .pdf

 

31. Giảng viên: Lê Thị Anh Nga

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ltanga@hcmulaw.edu.vn

Le Thi Anh Nga - Ly lich khoa hoc .pdf

 

32. Giảng viên: Lê Nguyên Thanh 

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức danh: Giảng viên chính

Email:lnthanh@hcmulaw.edu.vn

Le Nguyen Thanh - Ly lich khoa hoc .pdf

--%>
Top