ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT HÌNH SỰ

* LÃNH ĐẠO KHOA:

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Phó trưởng khoa: TS. Phạm Thái

 

Thông tin cá nhân: 

1. Trưởng khoa: Nguyễn Thị Phương Hoa

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ Luật 

Email: ntphoa@hcmulaw.edu.vn

Bộ môn: Luật Hình sự

 Lý lịch khoa học

 

2. Phó trưởng khoa: Phạm Thái

Học vị: Thạc sĩ Luật - đang là nghiên cứu sinh

Email: pthai@hcmulaw.edu.vn

Bộ môn: Tội phạm học

Lý lịch khoa học

 

3.Trợ lý khoa Nguyễn Thị Thanh Thảo

Học vị: Cử nhân Luật

Email: nttthao@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/171

 

* BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ

 

4. Giảng viên Phan Anh Tuấn 

Học vị: Tiến sĩ Luật, giảng viên chính 

Chức vụ: Trưởng bộ môn Luật Hình sự

Email: patuan@hcmulaw.edu.vn

 

5. Giảng viên Phan Thị Phương Hiền

 Học vị: Thạc sĩ Luật

 Email: ptphien@hcmulaw.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 

6.Giảng viên Nguyễn Thị Ánh Hồng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Hiện đang là Nghiên cứu sinh

Email: ntahong@hcmulaw.edu.vn

 

Lý lịch khoa học 

 

7. Giảng viên Lê Vũ Huy 

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: lvhuy@hcmulaw.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 

8.Giảng viên Mai Khắc Phúc 

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: mkphuc@hcmulaw.edu.vn

Lý lịch khoa học 

 

9. Giảng viên Hoàng Thị Tuệ Phương 
Học vị:Tiến sĩ Luật    
Email: httphuong@hcmulaw.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 

10. Giảng viên Trần Thanh Thảo 

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ttthao@hcmulaw.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 

11.Giảng viên Vũ Thị Thúy 

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: vtthuy@hcmulaw.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 

12.Giảng viên Mai Thị Thủy 

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: mtthuy@hcmulaw.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 

13.  Giảng viên Trần Ngọc Lan Trang

Học vị: Cử nhân Luật

Hiện đang học Cao học

Email: tnltrang@hcmulaw.edu.vn 

 Lý lịch khoa học

 

*  BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

14. Giảng viên Đinh Văn Đoàn 

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: dvdoan@hcmulaw.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 

15. Giảng viên Lê Thị Thùy Dương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: lttduong@hcmulaw.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 

16.Giảng viên Lê Huỳnh Tấn Duy 

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: lhtduy@hcmulaw.edu.vn

 

17.Giảng viên Lương Thị Mỹ Quỳnh 

Học vị:Tiến sĩ Luật

Email: ltmquynh@hcmulaw.edu.vn

 

18. Giảng viên: Võ Thị Kim Oanh

Học vị: Tiến sĩ Luật, giảng viên chính

Email: vtkoanh@hcmulaw.edu.vn

Bộ môn: Luật Tố tụng hình sự

Lý lịch khoa học

 

*  BỘ MÔN TỘI PHẠM HỌC

 

 19.Giảng viên Lê Nguyên Thanh 

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Trưởng bộ môn Tội phạm học

Email: lnthanh@hcmulaw.edu.vnLý lịch khoa học

 

20. Giảng viên Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh 

Học vị:Tiến sĩ Luật

Email: nhbkhanh@hcmulaw.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 

21. Giảng viên Lê Thị Anh Nga

Học vị: Cử nhân Luật

Hiện đang học cao học

Email: ltanga@hcmulaw.edu.vn

Lý lịch khoa học 

 

--%>
Top