Nghiệp vụ Thư ký tòa án

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TỰ CHỌN NGHIỆP VỤ THƯ KÝ TÒA ÁN

(DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ)

1. Tên học phần: Nghiệp vụ Thư ký tòa án.

2. Số đơn vị học trình: 2

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 4 học vào học kỳ 7

4. Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp: 20 tiết

- Thảo luận: 10 tiết

5. Điều kiện tiên quyết:

Đây là môn học mang tính định hướng nghề nghiệp nên phải được học vào năm cuối trước khi đi thực tập sau khi đã học xong hầu hết các môn luật.

6.Mục tiêu của học phần: 

Trên cơ sở kiến thức căn bản về pháp luật mà sinh viên tiếp nhận thông qua chương trình bắt buộc, học phần này được thực hiện nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng ban đầu trong việc giải quyết một vụ án hình sự ở giai đoạn xét xử.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

- Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Tòa án.

- Chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của Thư ký tòa án.

- Nghiệp vụ Thư ký tòa án.

8. Tài liệu học tập: 

Đây là môn học đặc thù mang tính nghề nghiệp do giáo viên tự soạn bài giảng trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm hoạt động thực tiễn nghề nghiệp nên không có tài liệu học tập chính thức cho sinh viên

9Phương pháp giảng dạy:

- Giảng lý thuyết:

+ Thuyết trình

+ Đối thoại

- Tự học có hướng dẫn

- Thảo luận

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

10.1. Hình thức đánh giá bộ phận bao gồm:

+ Dự lớp: Đầy đủ

+ Thảo luận: Tích cực

+ Bản thu hoạch: Có bản thu hoạch đạt yêu cầu

+ Thuyết trình: Có bài thuyết trình chất lượng

+ Tham gia nghiên cứu khoa học: Được báo cáo ở cấp khoa, trường hay đạt các giải ở các cấp khác nhau

+ Thi hết học phần: Đạt, khá, giỏi, xuất sắc

10.2. Hình thức thi kết thúc học phần bao gồm:

Thi viết: Lý thuyết + Trắc nghiệm

10.3. Điểm học phần = 80% điểm thi kết thúc học phần + 20% các điểm đánh giá bộ phận.

11. Thông tin về giảng viên:

1. Th.S. TP. Lương Ngọc Trâm

2. TP. Nguyễn Ngọc Nga

 

--%>
Top