Khoa học Điều tra hình sự

ĐỀ CƯƠNG PHẦN TỰ CHỌN KHOA HỌC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

(DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ)

 

 

1. Tên học phần: Khoa học điều tra hình sự.

2. Số đơn vị học trình: 2 đvht

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 4 học vào học kỳ 7.

4. Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp: 20 tiết

- Thảo luận: 10 tiết

5. Điều kiện tiên quyết:

Học phần này phải học sau môn Luật tố tụng hình sự .

6. Mục tiêu của học phần:

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về hoạt động điều tra và kỹ năng đánh giá chứng cứ đã được thu thập trong tố tụng hình sự.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Khoa học điều tra hình sự là khoa học nghiên cứu kỹ thuật, chiến thuật và phương pháp điều tra tội phạm. Nội dung bao gồm:

-  Lý luận chung của khoa học điều tra hình sự.

-  Kỹ thuật hình sự : Lý luận về dấu vết hình sự, hệ thống các phương tiện kỹ thuật, phương pháp và thủ thuật để phát hiện, củng cố chứng cứ nhằm bảo đảm tính đáng tin cậy của các thông tin thu được trong quá trình tố tụng hình sự.

- Chiến thuật hình sự: Xây dựng hệ thống các quan điểm, thủ thuật, phương pháp lập kế hoạch điều tra, tổ chức điều tra nhằm bảo đảm hoạt động điều tra tuân thủ theo pháp luật đồng thời bảo đảm hiệu quả cao nhất.

- Phương pháp điều tra riêng đối với từng loại tội phạm.

8. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính: Giáo trình Khoa học điều tra hình sự của Trường Đại học Luật Hà Nội do Thạc sỹ Bùi Kiên Điện chủ biên – Nhà xuất bản Công an nhân dân năm 1998; Giáo trình Khoa học điều tra hình sự của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội do Phó giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Thủ Thanh chủ biên – Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2003.

9. Phương pháp giảng dạy:

- Giảng lý thuyết:

+ Thuyết trình

+ Đối thoại

- Tự học có hướng dẫn

- Thảo luận

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

10.1. Hình thức đánh giá bộ phận bao gồm:

+ Dự lớp: Đầy đủ

+ Thảo luận: Tích cực

+ Bản thu hoạch: Có bản thu hoạch đạt yêu cầu

+ Thuyết trình: Có bài thuyết trình chất lượng

+ Tham gia nghiên cứu khoa học: Được báo cáo ở cấp khoa, trường hay đạt các giải ở các cấp khác nhau

+ Thi hết học phần: Đạt, khá, giỏi, xuất sắc

10.2. Hình thức thi kết thúc học phần bao gồm:

Thi viết: Lý thuyết + Trắc nghiệm

10.3. Điểm học phần = 80% điểm thi kết thúc học phần + 20% các điểm đánh giá bộ phận.

11. Thông tin về giảng viên:

1. PGS. TS. Trịnh Văn Thanh

2. Th.S. Dư Hoàng Châu 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TỰ CHỌN NGHỀ LUẬT SƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

(DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ)

 

 

1. Tên học phần: Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật.

2. Số đơn vị học trình: 2

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 4 học vào học kỳ 7.

4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp: 20 tiết

- Thảo luận: 10 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: 

Đây là môn học mang tính định hướng nghề nghiệp nên phải được học vào năm cuối trước khi đi thực tập sau khi đã học xong hầu hết các môn luật. 

6.Mục tiêu của học phần:

Trang bị kiến thức nghề nghiệp cho sinh viên có định hướng sau tốt nghiệp sẽ hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

- Tổ chức luật sư và tư vấn pháp luật tại Việt Nam.

- Giới thiệu về nghề luật sư, tư vấn pháp luật :

+ Nhu cầu giúp đỡ pháp lý và tư vấn pháp luật tại Việt Nam.

+ Nhiệm vụ, tiêu chuẩn và phẩm chất cần có của người luật sư, tư vấn pháp luật.

+ Một số kỹ năng nghiệp vụ của luật sư, tư vấn pháp luật.

8. Tài liệu học tập: 

Đây là môn học đặc thù mang tính nghề nghiệp do giáo viên tự soạn bài giảng trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm hoạt động thực tiễn nghề nghiệp nên không có tài liệu học tập chính thức cho sinh viên

9. Phương pháp giảng dạy:

- Giảng lý thuyết:

+ Thuyết trình

+ Đối thoại

- Tự học có hướng dẫn

- Thảo luận

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

10.1. Hình thức đánh giá bộ phận bao gồm:

+ Dự lớp: Đầy đủ

+ Thảo luận: Tích cực

+ Bản thu hoạch: Có bản thu hoạch đạt yêu cầu

+ Thuyết trình: Có bài thuyết trình chất lượng

+ Tham gia nghiên cứu khoa học: Được báo cáo ở cấp khoa, trường hay đạt các giải ở các cấp khác nhau

+ Thi hết học phần: Đạt, khá, giỏi, xuất sắc

10.2. Hình thức thi kết thúc học phần bao gồm:

Thi viết: Lý thuyết + Trắc nghiệm

10.3. Điểm học phần = 80% điểm thi kết thúc học phần + 20% các điểm đánh giá bộ phận.

11. Thông tin về giảng viên: 

LS Nguyễn Minh Tâm


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TỰ CHỌN NGHIỆP VỤ THƯ KÝ TÒA ÁN

(DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ)

1. Tên học phần: Nghiệp vụ Thư ký tòa án.

2. Số đơn vị học trình: 2

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 4 học vào học kỳ 7

4. Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp: 20 tiết

- Thảo luận: 10 tiết

5. Điều kiện tiên quyết:

Đây là môn học mang tính định hướng nghề nghiệp nên phải được học vào năm cuối trước khi đi thực tập sau khi đã học xong hầu hết các môn luật.

6.Mục tiêu của học phần: 

Trên cơ sở kiến thức căn bản về pháp luật mà sinh viên tiếp nhận thông qua chương trình bắt buộc, học phần này được thực hiện nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng ban đầu trong việc giải quyết một vụ án hình sự ở giai đoạn xét xử.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

- Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Tòa án.

- Chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của Thư ký tòa án.

- Nghiệp vụ Thư ký tòa án.

8. Tài liệu học tập: 

Đây là môn học đặc thù mang tính nghề nghiệp do giáo viên tự soạn bài giảng trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm hoạt động thực tiễn nghề nghiệp nên không có tài liệu học tập chính thức cho sinh viên

9. Phương pháp giảng dạy:

- Giảng lý thuyết:

+ Thuyết trình

+ Đối thoại

- Tự học có hướng dẫn

- Thảo luận

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

10.1. Hình thức đánh giá bộ phận bao gồm:

+ Dự lớp: Đầy đủ

+ Thảo luận: Tích cực

+ Bản thu hoạch: Có bản thu hoạch đạt yêu cầu

+ Thuyết trình: Có bài thuyết trình chất lượng

+ Tham gia nghiên cứu khoa học: Được báo cáo ở cấp khoa, trường hay đạt các giải ở các cấp khác nhau

+ Thi hết học phần: Đạt, khá, giỏi, xuất sắc

10.2. Hình thức thi kết thúc học phần bao gồm:

Thi viết: Lý thuyết + Trắc nghiệm

10.3. Điểm học phần = 80% điểm thi kết thúc học phần + 20% các điểm đánh giá bộ phận.

11. Thông tin về giảng viên:

1. Th.S. TP. Lương Ngọc Trâm

2. TP. Nguyễn Ngọc Nga

 

--%>
Top