ĐỀ CƯƠNG MÔN- TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

ĐỀ CƯƠNG MÔN- TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

BÀI 1. KHÁI NIỆM TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP VÀ VỊ TRÍ CỦA TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP TRONG HỆ THỐNG CÁC KHOA HỌC

 

 1. Khái niệm tâm lý học tư pháp.

1.1 Đối tượng nghiên cứu.

1.2 Phương pháp nghiên cứu của tâm lý học tư pháp.

 1. Nhiệm vụ của tâm lý học tư pháp và hệ thống tâm lý học tư pháp (cấu trúc nội dung).

2.1. Nhiệm vụ của tâm lý học tư pháp.

2.2. Hệ thống tâm lý học tư pháp.

 1. Vị trí tâm lý học tư pháp trong hệ thống các khoa học.

3.1. Mối quan hệ giữa tâm lý học tư pháp với các khoa học tâm lý (tâm lý học đại cương và tâm lý học pháp lý).

3.2. Mối quan hệ giữa tâm lý học tư pháp với các khoa học pháp lý.

 

 

Bài 2. PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG TÂM LÝ VÀ CẤU TRÚC TÂM LÝ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

 

 1. Các phương pháp tác động tâm lý.

1.1. Khái niệm chung.

1.2. Hệ thống phương pháp tác động tâm lý. 

 1. Khái niệm cấu trúc tâm lý hoạt động tư pháp.

2.1. Khái niệm hoạt động và cấu trúc tâm lý chung của hoạt động..

2.2. Hoạt động tư pháp và cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp.

 1. Phân tích cấu trúc hoạt động tư pháp. 

3.1. Hoạt động nhận thức trong hoạt động tư pháp. 

3.2. Hoạt động thiết kế trong hoạt động tư pháp.

3.3. Hoạt động giáo dục trong hoạt động tư pháp.

3.4. Hoạt động giao tiếp trong hoạt động tư pháp.

3.5. Hoạt động tổ chức trong hoạt động tư pháp.

3.6. Hoạt động chứng nhận trong hoạt động tư pháp.

 

 

Bài 3. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

 1. Cấu trúc tâm lý của hoạt động điều tra

1.1. Đặc điểm của hoạt động nhận thức trong điều tra.

1.2. Đặc điểm của hoạt động thiết kế trong điều tra.

1.3. Đặc điểm của hoạt động giáo dục trong điều tra.

1.4. Đặc điểm của hoạt động giao tiếp, tổ chức và chứng nhận điều tra..

 1. Đặc điểm tâm lý của bị can, người bị hại, người làm chứng trong hoạt động hỏi cung.

2.1. Đặc điểm tâm lý của bị can.

2.2. Đặc điểm tâm lý của người làm chứng. 

2.3. Đặc điểm tâm lý của người bị hại trong điều tra. 

 1. Đặc điểm tâm lý trong một số hoạt động điều tra khác.

3.1. Đặc điểm tâm lý trong hoạt động đối chất.

3.2. Đặc điểm tâm lý của hoạt động khám nghiệm và khám xét.

3.3. Đặc điểm tâm lý của hoạt động nhận dạng.

 1. Đặc điểm tâm lý và một số phẩm chất cần thiết của điều tra viên, kiểm sát viên trong hoạt động điều tra.

4.1. Điều tra viên.

4.2. Kiểm sát viên.

 

 

Bài 4. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ

 

 1. Cấu trúc tâm lý của hoạt động xét xử.

1.1. Đặc điểm của hoạt động nhận thức trong giai đoạn xét xử.

1.2. Đặc điểm của hoạt động thiết kế trong giai đoạn xét xử.

1.3. Đặc điểm của hoạt động giáo dục trong trong giai đoạn xét xử.

1.4. Đặc điểm của hoạt động giao tiếp, tổ chức và chứng nhận trong giai đoạn xét xử.

 1. Đặc điểm tâm lý của bị cáo, người làm chứng và người bị hại trong giai đoạn xét xử.

2.1. Đặc điểm tâm lý bị cáo.

2.2. Đặc điểm tâm lý người làm chứng tại phiên tòa.

2.3. Đặc điểm tâm lý người bị hại.

 1. Đặc điểm tâm lý và phẩm chất tâm lý cần thiết của Kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân trong giai đoạn xét xử.

3.1. Kiểm sát viên.

3.2. Thẩm phán (chủ tọa).

3.3. Hội thẩm nhân dân (xét xử sơ thẩm).

 

 

BÀI 5. TÂM LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA

TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

 1. Cấu trúc tâm lý của hoạt động bào chữa

1.1. Nhận thức trong hoạt động bào chữa.

1.2. Thiết kế trong hoạt động bào chữa.

-  Mục đích của hoạt động thiết kế là tạo điều kiện kế hoạch hóa hoạt động bào chữa.

-  Hoạt động thiết kế bao gồm lập kế hoạch bào chữa, lựa chọn chiến thuật bào chữa.

1.3. Giáo dục trong hoạt động bào chữa

1.4. Giao tiếp trong hoạt động bào chữa.

1.5. Tổ chức trong hoạt động bào chữa

 1. Đặc điểm tâm lý của các chủ thể tố tụng liên quan đến hoạt động bào chữa

2.1. Quan hệ tâm lý giữa người bào chữa và thân chủ (ngưòi bị buộc tội)

2.2. Quan hệ tâm lý của người bào chữa với những chủ thể khác trong TTHS.

 1. Những phương pháp tác động tâm lý sử dụng trong hoạt động bào chữa.

3.1. Phương pháp truyền đạt thông tin. 

3.2. Phương pháp thuyết phục.

3.3. Phương pháp đặt vấn đề và thay đổi tư duy.

 1. Những phẩm chất nghề nghiệp cần có của người bào chữa 

4.1. Năng lực.

4.2. Phẩm chất đạo đức.

4.3. Phẩm chất ý chí.

 

Bài 6. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG CẢI TẠO

 1. Cấu trúc tâm lý của họat động cải tạo.

1.1. Đặc điểm của hoạt động nhận thức trong quá trình cải tạo.

1.2. Hoạt động thiết kế trong quá trình cải tạo

1.3. Đặc điểm hoạt động giáo dục trong quá trình cải tạo.

 1. Đặc điểm tâm lý của phạm nhân và tập thể phạm nhân trong quá trình cải tạo.

2.1. Đặc điểm tâm lý của phạm nhân.

2.2. Đặc điểm tâm lý của tập thể phạm nhân.

 1. Đặc điểm tâm lý và phẩm chất tâm lý cần thiết của người quản giáo. 

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý của người quản giáo. 

3.2. Nhược điểm tâm lý của người quản giáo trong hoạt động cải tạo giáo dục người phạm tội.

3.3. Những đặc điểm, phẩm chất tâm lý cần thiết của người quản giáo.


--%>
Top